Sixpack Overnachting

1. Reservering

 • De boeker kan via de website van Sixpack.nl een reservering maken. De volgende gegevens zijn benodigd: voornnaam en achternaam van de boeker, e-mailadres, telefoonnummer en een eventueel bericht. Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst  aangaat,  is hoofdelijk aansprakelijk  voor  alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. De (andere) reiziger(s) is (zijn) voor zijn (hun) eigen deel aansprakelijk. Kennelijke  fouten en vergissingen  in een  publicatie  binden Sixpack niet.
 • Na iedere reservering ontvangt de boeker een e-mail voor de betaling. Dit kan zowel door middel van overschrijving of door te klikken op de betaallink.
 • Na betaling wordt de boeking goedgekeurd door Sixpack en zal een bevestiging worden verstuurd naar de e-mail van de boeker. Op de reserveringsbevestiging staat vermeld: het reserveringsnummer, de reserveringsdatum, de verblijfsduur, de geboekte accommodatie, de reissom en de naam van de boeker.

2.Betaling

 • Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient het bedrag te worden voldaan dat gelijk is aan 100% van de totale overeengekomen reissom. Dit bedrag dient binnen 24 uur na de reservering in het bezit te zijn van Sixpack. Na het voldoen van de betaling gaat de boeker een overeenkomst aan met Sixpack en akkoord met alle algemene voorwaarden van Sixpack.
 • Bij nalatige betaling komt de gehele reservering te vervallen.

3. Annulering van de reservering

 • De dienstverlening van Sixpack (de verhuur van accommodatie) is wettelijk uitgezonderd van het herroepingsrecht. Dit betekent dat u na aangaan van de overeenkomst (het voldoen van de betaling), de overeenkomst niet meer kunt annuleren.
 • In geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden kan Sixpack de reservering opzeggen en zal de gehele reissom worden terugbetaald.

Onder onvoorziene omstandigheden en overmacht wordt bijvoorbeeld verstaan:

 • De accommodatie is in zodanige staat dat deze niet meer geschikt is voor verhuur (bv door zware beschadiging of uitval van voorzieningen).
 • Een opgelegde noodverordening van de overheid waarbij de accommodaties verplicht gesloten moet worden.
 • Onder Zeil kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele diensten door uzelf gereserveerd (bijvoorbeeld: vliegtickets, autohuur, busreizen ed.)

4. Accommodatie

 • Bij de huuraccommodatie staat het maximaal aantal personen Het totaal aantal personen per boeking mag niet meer zijn dan het bij het betreffende huurobject vermelde maximum aantal personen.
 • Het ontvangen van bezoek gebeurt altijd in overleg met/na goedkeuring door Sixpack.
 • Het is verboden te roken in de accommodatie
 • Huisdieren zijn op het terrein niet toegestaan
 • Na 22u ’s avonds graag stil
 • Schade aan de accommodatie of inventaris, of het ontbreken van inventaris dient te allen tijde direct te worden gemeld bij Sixpack. De schade zal dan direct met u worden opgelost.
 • De boeker en zijn deelnemers dienen zich te houden aan de huisregels van Sixpack

5. Aansprakelijkheid

 • Sixpack kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel, berokkend aan of door boeker en zijn deelnemers van de via Sixpack geboden accommodatie.
 • De boeker en zijn deelnemers van de via Sixpack aangeboden accommodatie, die hinder of overlast veroorzaakt of kan gaan opleveren, kan eventueel na een waarschuwing, uit de accommodatie verwijderd worden en uitgesloten van verder verblijf in de accommodatie, dit zonder recht op terugbetaling.

6. Klachten

Indien de boeker op de bestemming een fout of een onvolkomenheid constateert, dan wordt van hem verwacht dat daarvan direct melding wordt gemaakt bij de Sixpack. Dat kan vaak verder ongemak en klachten voorkomen. Indien dat niet mogelijk blijkt, dan dient de boeker voor het einde van zijn verblijf de klacht kenbaar te maken aan Sixpack, middels telefonisch of schriftelijk contact. Telefoonnummer: +31 11245152 of email info@sixpackovernachting.nl

 • Sixpack probeert de klacht tijdens uw verblijf op te lossen en zal uiterlijk binnen 14 dagen na terugkomst uw klacht schriftelijk (per mail) afhandelen.
 • Sixpack is niet verantwoordelijk voor invloeden van buitenaf zoals weersomstandigheden, stank- of wateroverlast, bouw of onderhoudsactiviteiten in de omgeving, ongedierte, geluidswerking van de omgeving, en omstandigheden waarvoor  de verantwoording niet bij de Sixpack ligt. Hiervoor kan Sixpack dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden.